Volg ons

Wedstrijd Reglement Golf Maasduinen

Versie 1 – 4 maart 2016

Dit wedstrijdreglement is vastgesteld door de Wedstrijdcommissie (hierna te noemen de WeCo) in samenspraak met de Handicap en Regel Commissie op grond van Regel 33 van de Rules of Golf. Wijziging van dit reglement is voorbehouden aan de WeCo. Het wedstrijdreglement en de wijzigingen daarin treden in werking op het moment dat ze worden gepubliceerd op de website van Golf Maasduinen. Voor elke wedstrijd benoemt de organiserende Commissie een wedstrijdleiding die namens haar optreedt voor de betreffende wedstrijd.

Algemeen

1 Er wordt gespeeld volgens de “Rules of Golf”, zoals goedgekeurd door de R&A Rules Ltd. En de USGA, eventueel aangevuld met de Plaatselijke Regels zoals die op de dag van de wedstrijd gelden, hierna genoemd de Regels. Waar in dit reglement wordt gesproken van Rules of Regels worden de op dat moment geldende “Rules of Golf” bedoeld.

2 Het is de verantwoordelijkheid van de speler op de hoogte te zijn van de Regels, de bepalingen in het wedstrijdreglement en de “Local Rules”.

Hardcard

3 Delen van dit wedstrijdreglement worden als ‘hardcard’ gepubliceerd. Dit betreffen de regels die het meest van belang zijn voor, tijdens en na het spel. De regels van het integrale wedstrijdreglement hebben echter altijd voorrang.

Etiquette en gedragsregels

4 De deelnemer dient zich te allen tijde te houden aan de Etiquette en gedragsregels zoals opgenomen in deel 1 van de NGF Golfregels. Indien er sprake is van een ernstige overtreding van de etiquette en gedragsregels zal de wedstrijdleiding de deelnemer diskwalificeren volgens Regel 33-7.

5 Overtredingen van normaal gangbare gedragsregels voorafgaand aan, tijdens of na afloop van een wedstrijd kunnen door de wedstrijdleiding aan de WeCo worden gemeld en kunnen voor de Wedstrijdcommissie aanleiding vormen deze te rapporteren aan het bestuur van de vereniging met het advies betreffende deelnemer een sanctie op te leggen.

Deelname aan – en inschrijving voor wedstrijden

6 Inschrijving voor wedstrijden staat open voor leden van Golf Maasduinen met tenminste een EGA Handicap van 54.

Inschrijving vindt plaats via de website van http://golfmaasduinen.nl.

Voor aangewezen wedstrijden (o.a. Strokeplay Kampioenschap) kan als eis een minimumhandicap worden gesteld.

Voor “Open” wedstrijden staat inschrijving ook open voor niet-leden van Golf Maasduinen. Introducees van leden hebben daarbij voorrang boven andere niet-leden.

Bij inschrijving voor kampioenschappen Strokeplay- en Matchplay moet de deelnemer zich ervan bewust zijn dat hij/zij voor het spelen van alle eventuele vervolgwedstrijden beschikbaar is.

7Het niet voldoen aan deze richtlijnen kan tot gevolg hebben dat de inschrijving niet geldig is.

8 Acceptatie vindt plaats in volgorde van (geldige) inschrijvingen, tenzij anders vermeld.

9 Het is uitsluitend ter beoordeling van de wedstrijdleiding of te laat gedane inschrijvingen alsnog worden geaccepteerd.

10 Indien het maximaal aantal inschrijvingen voor een wedstrijd is bereikt, worden de daarop volgende inschrijvingen op een reservelijst geplaatst.

11 Na sluiting van de inschrijftermijn is inschrijving nog slechts mogelijk op een reservelijst (via email aan gr.maasduinen@gmail.com).

12 Bij niet-tijdige afmelding voor de wedstrijd (dit is ná sluiting van de inschrijfperiode – meestal 1 dag vóór de wedstrijddag) is de deelnemer het inschrijfgeld verschuldigd, tenzij er een reservespeler is of er zelf voor een vervanger wordt gezorgd.

Dag- en klassementsprijzen (uitsluitingen):

13 Voor dagprijzen komen niet in aanmerking:

spelers die niet tenminste 3 maal eerder hebben deelgenomen aan een b.v. Vrijdag Open Golfwedstrijd;

spelers die geen amateurstatus hebben;

14 Voor klassementsprijzen komen niet in aanmerking:

spelers die geen lid zijn van Golf Maasduinen

spelers die niet voldoen aan het voor het betreffende klassement vastgestelde minimum aantal deelnames;

spelers die geen amateurstatus hebben;

15 Voor handicap-onafhankelijke prijzen (Neary, Longest drive, etc.) komen niet in aanmerking:

spelers die geen amateurstatus hebben.

Overige bepalingen rond deelname

16 De deelnemer moet zich uiterlijk 30 minuten voorafgaande aan de opgegeven starttijd melden aan de wedstrijdtafel, zodat ook de deelnemende leden van de WeCo zich op hun ronde kunnen voorbereiden. De deelnemer die zich zonder geldige reden – ter beoordeling door de wedstrijdleiding – niet op tijd meldt aan de wedstrijdtafel kan – ter beoordeling van de wedstrijdleiding

in een latere flight worden geplaatst,

worden veroordeeld tot ‘deelname buiten mededinging’ of

2 strafslagen op de eerste hole

worden uitgesloten van deelname.

17 Behoudens voor het dragen van de tas of het duwen van de trolley is het de speler niet toegestaan gebruik te maken van een caddie, als bedoeld in Regels 6 en 8. De drager/duwer onthoudt zich gedurende de ronde van adviezen en/of oordelen. Overtreding van deze regel leidt tot diskwalificatie van de speler.

18 Tijdens de wedstrijd mag een speler, mits de speelsnelheid daardoor niet negatief wordt beïnvloed, afstanden bepalen met een apparaat (ook mobiele telefoon) dat uitsluitend afstanden kan meten. Indien een speler tijdens een ronde een apparaat gebruikt dat ontworpen is om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, temperatuur) overtreedt hij Regel 14-3, waarvoor diskwalificatie de straf is, ongeacht of die extra functie echt is gebruikt.

19 Het tijdens een ronde gebruiken van enige muziekspeler is verboden (Decisions 14-3/17).

Wedstrijdleiding

20 De wedstrijd staat onder leiding van tenminste één lid van de WeCo. Indien slechts één lid van de WeCo de wedstrijd leidt zal deze – indien er sprake is van een oordeel of een geschil als bedoeld in Regels 33 en 34 – een andere speler aanwijzen als tijdelijk lid van de wedstrijdleiding.

21 De wedstrijdleiding onthoudt zich van de behandeling van geschillen, waarbij hij/zij zelf als speler betrokken is.

Handicap en categorie indeling

22 De speler is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het spelen van de juiste exact handicap. Regel 6-2 is van toepassing

23 Voorafgaand aan zijn/haar start dient de speler de gegevens op de startlijst/scorekaart te controleren en handicapwijzigingen door te geven aan de wedstrijdleiding. Het inleveren van een scorekaart met een te hoge Playing Handicap leidt tot diskwalificatie.

24 Een speler die zijn handicapregistratie voert bij een andere club dan Golf Maasduinen moet – als daar door de wedstrijdleiding om wordt gevraagd – zijn handicapstatus kunnen aantonen. Als de speler dat niet kan, speelt hij mee “buiten mededinging”.

25 Als exact handicap voor deelname aan de wedstrijd geldt de handicap waarop de speler direct voorafgaand aan de wedstrijd recht heeft; ook als deze handicap nog niet geregistreerd is in het Q-systeem van zijn/haar homeclub.

26 Indien een speler beschikt over een onduidelijke handicapstatus zal de wedstrijdleiding de speler voorzien van een tijdelijke handicap.

27 In afwijking van het hiervóór gestelde kan de wedstrijdleiding bepalen dat een serie van op aansluitende dagen te spelen wedstrijden gespeeld wordt vanaf de handicap waarop de speler voorafgaand aan de eerste wedstrijd recht heeft.

28 Voor wedstrijden worden de spelers ingedeeld in 2, 3, 4 of 5 categorieën, afhankelijk van de exact handicap.

29 De exact handicap van de speler bij eerste deelname aan een wedstrijd in de betreffende tour is bepalend voor de indeling in een categorie. Bij wijziging van de exact handicap blijft de speler gedurende de gehele tour ingedeeld in de categorie waarin hij/zij bij aanvang van de deelname werd ingedeeld.

Qualifying Status

30 De Qualifying status van de baan wordt bepaald door de wedstrijdleiding. De Qualifying status kan nooit hoger zijn dan door de leiding van de baan is aangegeven. De door de wedstrijdleiding aan de deelnemers gemelde baanstatus blijft de gehele wedstrijd gelden. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan de wedstrijdleiding gedurende of na afloop van de wedstrijd een Qualifying status wijzigen in een Non-Qualifying status. In dat geval wijzigt de gehele wedstrijd van Qualifying in Non-Qualifying.

31 De speler kan ervoor kiezen een Qualifying wedstrijd op NQ-basis te spelen. De speler dient dit vóór de wedstrijd aan de wedstrijdleiding aan te geven. De keuze is onherroepelijk. Zijn scorekaart wordt dan voorzien van de aanduiding NQ-BM. De speler speelt dan mee buiten mededinging (BM) en komt niet in aanmerking voor dagprijzen en/of klassementspunten. De wedstrijdleiding kan besluiten de speler die de ronde NQ-BM speelt in een andere flight te plaatsen.

Plaatselijke regels en tijdelijke wedstrijdregels

32 De wedstrijdleiding kan – in de vorm van tijdelijke wedstrijdregels – nadere plaatselijke regels vaststellen. De wedstrijdleiding vermijdt daarbij strijdigheid met geldende plaatselijke regels, die schade aan de baan kan opleveren.

33 De wedstrijdleiding kan – indien de baan dat niet al heeft gedaan – besluiten tot “plaatsen toegestaan/preferred lies” (Regels, appendix 1A, onder 4b en EGA Handicap System, 2016, § 2.6). In de periode van 1 november t/m 30 april kan de regel “plaatsen toegestaan” worden gecombineerd met een Qualifying Status. Buiten deze periode betekent “plaatsen toegestaan” altijd een Non-Qualifying Status. Plaatsen in dit verband is “binnen 15 cm van de oorspronkelijke plaats”.

De wedstrijd

34 Uiterlijk 10 minuten vóór de starttijd dient men speelklaar bij de op de startlijst vermelde startplaats aanwezig te zijn (om eventuele ‘gaten’ in de doorloop te vullen). De starttijd zelf is bindend (Regel 6.3).

35 Bij wedstrijden met een benoemde starter (bijv. WeCo lid of Marshal) geldt de tijdwaarneming van die starter.

36 De wedstrijdleiding heeft het recht de wedstrijdvorm en -indeling in het belang van de wedstrijd te wijzigen. De wedstrijdleiding is bevoegd een wedstrijd te staken c.q. af te gelasten als de omstandigheden hierom vragen. Alle scores vervallen dan.

37 Bij Strokeplay (Netto) Wedstrijden geldt voor iedere speler per hole een maximale score van 2x par plus 1 (par3=7; par4=9). Bij het bereiken van dit aantal slagen moet de bal worden opgenomen. Deze bepaling geldt niet voor het Strokeplay Kampioenschap; dan moet altijd worden uitgeholed.

38 Bij Stableford Wedstrijden moet de speler de bal voor die hole opnemen als geen punt meer kan worden gescoord.

39 Als een bal wordt gespeeld die mogelijk Out of Bounds (OB) is of mogelijk onvindbaar buiten een waterhindernis, moet een provisionele bal worden gespeeld. Als dit niet wordt gedaan en de eerste bal inderdaad OB ligt of niet gevonden wordt mag de speler niet teruggaan om een vervangende bal te spelen. De speler moet dan de maximale score voor de hole noteren (= 2x par + 1).

40 Overtreding van de bepalingen onder 37 en 38 leidt tot bestraffing volgens Regel 6.7 (Onnodig oponthoud – Langzaam spel: 2 strafslagen op de volgende [zonodig laatste] hole; bij herhaling: diskwalificatie).

41 De speler is verplicht zijn scorekaart met een marker te wisselen. Straf bij niet opvolgen: diskwalificatie.

42 Indien men, om welke reden dan ook, niet meer over een marker beschikt dient men een andere speler in de wedstrijd te vragen om voor hem/haar als marker op te treden. Ook dient dit zo snel mogelijk te worden gemeld bij de wedstrijdleiding.

Onnodig oponthoud – Langzaam spel – Etiquette:

43 De WeCo en/of de wedstrijdleiding kan nadere regels en straffen stellen ter voorkóming van Slow Play. Deze regels en straffen worden voorafgaand aan het begin van de wedstrijd bekendgemaakt.

44 Indien een speler in een Strokeplay Wedstrijd meent niet meer voor een prijs in aanmerking te komen mag deze, ter voorkoming van langzaam spel, besluiten om verder te gaan als in een Stableford Wedstrijd. Na dit aan de marker kenbaar te hebben gemaakt, speelt deze dan verder buiten mededinging voor de wedstrijd, maar wel Qualifying (Q).

45 Men dient zich te onthouden van onsportief gedrag vóór, tijdens en na afloop van de wedstrijd, zoals bewuste overtreding van de Regels, onreglementaire onderbreking en/of voortijdige beëindiging van de wedstrijd. Men dient afleiden of hinderen van andere spelers door apparaten (zoals mobiele telefoons) te voorkómen.

46 Het stelselmatig negeren van de etiquette kan bestraft worden met diskwalificatie.(Regel 33-7) Ook kan de WeCo c.q. de wedstrijdleiding een startverbod voor een volgende ronde en/of één of meer volgende wedstrijden opleggen.

Na de wedstrijd

47 Uiterlijk 15 minuten na het beëindigen van de ronde dient de volledig en duidelijk ingevulde en ondertekende scorekaart bij de wedstrijdleiding te zijn ingeleverd, tenzij de speler – binnen die termijn – daarvoor dispensatie van de wedstrijdleiding heeft gekregen. Van de marker moet behalve diens ondertekening ook – leesbaar – naam en lidcode zijn vermeld.

48 De scorekaart dient voor iedere gespeelde hole het gespeelde aantal slagen te bevatten. Voor niet uitgespeelde holes (“strepen”) moet de waarde “2x par+1” worden genoteerd. De bruto score behoort per 9 holes te worden opgeteld. Dit is bedoeld als controlemiddel bij het invoeren door de wedstrijdleiding. Als de optelling ontbreekt, kan de speler achteraf geen beroep doen op leesfouten van de wedstrijdleiding.

49 Niet correct, onvolledig en/of onduidelijk ingevulde scorekaarten en niet of niet-tijdig ingeleverde scorekaarten worden behandeld als No-Return. Indien de wedstrijdleiding opzet aannemelijk acht kan dit leiden tot diskwalificatie van speler en/of marker.

50 Een speler is altijd verantwoordelijk voor zijn/haar eigen kaart, niet de marker. (Tip: laat dus eerst de marker de kaart ondertekenen, voordat je dat als speler doet). Als de Regels niet correct zijn toegepast kunnen beiden, afhankelijk van de situatie, worden gediskwalificeerd. Een te hoog aantal slagen wordt als score geteld; bij een te laag aantal slagen wordt de speler gediskwalificeerd.

Wedstrijduitslag/prijsuitreiking

51 De prijsuitreiking begint z.s.m. na beëindigen van de ronde door de laatste speler in de betreffende categorie.

52 Bepalen van het wedstrijdresultaat:

Bij Strokeplay Wedstrijden wint de speler met het laagste aantal slagen (bruto of netto).

Bij Stableford Wedstrijden wint de speler met het hoogste aantal punten.

Bij Matchplay wordt het resultaat bepaald volgens Regel 2-3.

53 Bij gelijk wedstrijdresultaat wordt de uitslag als volgt bepaald:

 

Bij gelijke score of gelijk aantal Stablefordpunten geldt de speler met de lagere exact handicap als winnaar.

Indien de exact handicaps van de spelers met een zelfde score of aantal Stableford punten gelijk zijn, wordt de winnaar bepaald op basis van het laagste aantal slagen over de laatste 9, 6, 3 of 1 holes van de ronde. Als dan nog geen winnaar is aan te wijzen, beslist het lot.

Bij het Strokeplay Kampioenschap wordt, bij gelijke score, alleen ter bepaling van de 1e plaats een zogenaamde “sudden death play off” gespeeld over maximaal 4 holes. Is na 4 holes de bruto score nog steeds gelijk, dan beslist het lot.

Bij Matchplay Wedstrijden wordt de ronde verlengd met zoveel holes als nodig zijn om de wedstrijd te beslissen. Indien wegens duisternis of baanomstandigheden de wedstrijd niet binnen de ronde kan worden beslist, zullen de beslissingsholes op een later – tussen spelers af te spreken moment en baan – worden gespeeld.

54 De prijsuitreiking wordt gezien als een verlengstuk van de wedstrijd, men wordt dan ook geacht aanwezig te blijven tot na de prijsuitreiking. Wanneer een prijswinnaar van een Strokeplay- of Stableford Wedstrijd niet aanwezig is bij de prijsuitreiking, zal de prijs naar de volgende geplaatste speler gaan. Wanneer de winnaar van een Neary of Longest drive niet aanwezig is bij de prijsuitreiking zal de prijs niet worden uitgereikt.

Centrale verwerking van Qualifying wedstrijdkaarten

55 Voor spelers, die bij Golf Maasduinen hun handicapregistratie hebben ondergebracht (Golf Maasduinen als homeclub), zal de Qualifying wedstrijduitslag centraal worden geregistreerd in de handicapadministratie. De bewaarplicht van de scorekaart blijft bij Golf Maasduinen berusten.

56 Spelers met een andere homeclub dan Golf Maasduinen worden geacht zelf zorg te dragen voor correcte verwerking van de wedstrijduitslag.

57 Een No Return (NR)-score zal worden geregistreerd als een “onder-de-buffer-score” en zal dus leiden tot aanpassing van de Exact Handicap van de speler, tenzij de wedstrijdleiding er van overtuigd is dat de NR-score het gevolg is van een blessure of ziekte van de speler of van een uitzonderlijke baanconditie. In dat geval zal de kaart als NQ-kaart worden aangemerkt (EGA Handicap System 2016, § 3.6.3).

Computed Buffer Adjustment [CBA]

58 Bij alle Qualifying wedstrijden zal de wedstrijdleiding het CBA-systeem toepassen. Vereisten daarvoor zijn:

18-holes wedstrijd (CBA niet van toepassing bij 9-holes wedstrijd),

tenminste 10 deelnemers met een actieve handicap in handicapcategorieën 1-4.

59 De berekende CBA heeft nooit gevolgen voor de wedstrijduitslag.

Regeltoepassing/Geschillen

60 Wedstrijden worden als regel gespeeld zonder referee.

61 De door de leiding van de baan aangestelde Marshal mag dwingende aanwijzingen geven aan de speler(s) ter bevordering van de veiligheid of de speelsnelheid.

62 Behoudens het gestelde onder 43 en 60 onthoudt de wedstrijdleiding zich van oordelen of beslissingen over zaken die zich tijdens de ronde voordoen, tenzij over de zaak een geschil wordt voorgelegd aan de wedstrijdleiding conform Regel 34-1.

63 Een speler mag tevens een geschil aan de wedstrijdleiding voorleggen over zaken die het gevolg zijn van enige door een Marshal gegeven dwingende aanwijzing.

64 Een geschil dat aan de wedstrijdleiding wordt voorgelegd door een marker wordt niet behandeld als de marker de kaart van zijn/haar ‘speler’ al heeft ondertekend, tenzij het geschil betrekking heeft op feiten of omstandigheden waarvan de marker voorafgaand aan het ondertekenen van de kaart geen kennis heeft kunnen nemen.

65 Indien een meespelend lid van de wedstrijdleiding betrokken is bij een geschil neemt dit lid van de wedstrijdleiding geen deel aan de behandeling van dit geschil en wordt vervangen door een ander c.q. tijdelijk aan te wijzen lid van de wedstrijdleiding.

66 Na de laatste prijsuitreiking worden geen geschillen meer in behandeling genomen, tenzij vastgesteld wordt dat de Regels bewust zijn overtreden.

67 Over de wijze waarop de wedstrijdleiding leiding geeft aan de wedstrijd of beslist over een geschil kan geen geschil worden voorgelegd conform Regel 34-1. Klachten over beslissingen van leden van de wedstrijdleiding kunnen alleen schriftelijk worden ingediend bij de WeCo; de door de wedstrijdleiding vastgestelde uitslag van de wedstrijd blijft echter onaangetast.

Klassementen

68 Voor de klassementen worden maximumscores per wedstrijd gehanteerd:

43 punten bij volledige handicapverrekening en

36 punten bij ¾ handicapverrekening.

Hogere scores worden in de klassementsrangschikking teruggebracht naar 43 en 36. Deze correctie wordt ná alle eventuele andere correcties toegepast.

69 Het klassement voor Strokeplay Wedstrijden wordt genoteerd in slagen boven/onder de par van de baan.

70 Het klassement voor 9-holeswedstrijden wordt genoteerd in gespeelde Stableford punten +18.

71 Indien een wedstrijd wordt gespeeld met 3 tot 18 winterholes (méér dan 1 per negen holes) wordt de eindscore per deelnemer door de wedstrijdleiding verhoogd met maximaal 4 slagen (Strokeplay) of het aantal Stableford punten verlaagd met maximaal 4 punten (Stableford Wedstrijd): 2 slagen/punten per 9 holes. (Dit betreft altijd een NQ-baanstatus).

 

72 Indien twee of meer spelers na de laatste wedstrijd van een serie Strokeplay of Stableford Wedstrijden (een ‘tour’) een gelijke score in het klassement hebben, wordt als winnaar aangewezen de speler met het beste resultaat over de beste 4 wedstrijden. Als hieruit geen winnaar komt, gelden achtereenvolgens de resultaten over de beste 3, 2 en 1 wedstrijd(en). Als dan nog geen winnaar is aan te wijzen, beslist het lot.

Specifieke bepalingen voor verschillende wedstrijdseries

73 Maandbeker Toernooi:

De Maandbeker toernooien worden gespeeld in zes categorieën:

Categorie 1: exact handicap plus tot 4,4

Categorie 2: exact handicap 4,5 – 11,4

Categorie 3: exact handicap 11,5 – 18,4

Categorie 4: exact handicap 18,5 – 26,4

Categorie 5: exact handicap 26,5 – 36

Categorie 6: exact handicap 37 – 54.

75 Categorie 1 t/m 3 speelt de wedstrijdvorm “Strokeplay Bruto”. Categorieën 4 en 5 spelen de wedstrijdvorm “Stokeplay Netto” en de Categorie 6 speelt de wedstrijdvorm “Stableford”.

76 Naast een finaleklassement per categorie kan ook een ¾-Stablefordklassement voor alle categorieën samen worden bijgehouden.

77 De beste 4 scores per speler zijn bepalend voor het finaleklassement per categorie.

78 Voor het ¾ handicapklassement zijn de 5 beste scores per deelnemer bepalend.

79 Om in aanmerking te komen voor een klassementsprijs kunnen hogere eisen worden gesteld aan de deelnamefrequentie dan 4 of 5. Dit wordt bekend gemaakt vóór de eerste wedstrijd van de tour.

80 Per gespeelde wedstrijd wordt er een 1ste prijs uitgereikt aan die spelers met de beste score in Strokeplay Bruto, Strokeplay Netto en Stableford.

Finaledag

81 Jaarlijks wordt een finaledag georganiseerd. Voor deelname aan de finaledag worden uitgenodigd:

de winnaar(s) van de finaledag van het voorafgaande jaar;

de maximaal vier winnaars (M+V) van het Strokeplay Kampioenschap;

de nummers 1 en 2 van de Matchplay Kampioenschappen;

de maximaal vier winnaars (M+V) Par 72 toernooi

de winnaar(s) van het Birdie-klassement.

82 Indien een speler op basis van meerdere overwinningen een plaats voor de finaledag heeft verdiend wordt hij voor de tweede en verdere overwinning vervangen door een opvolgend geplaatste, ter bepaling door de WeCo.

83 De finaledagwedstrijd wordt gespeeld in twee categorieën, waarbij de categoriegrens wordt bepaald op – afgerond – 50% van het deelnemersveld.

84 De winnaars van de finaledag zijn – per categorie – de spelers met de hoogste ¾ Stablefordscore.

Neary & Longest Drive; Birdie-klassement

85 De wedstrijdleiding kan een par-3 hole aanwijzen, waarop een Neary-prijs wordt gespeeld. De bal moet vanaf de bij de speelcategorie horende Tee met de eerste slag op de green worden gespeeld. De kortste afstand tot de rand van de cup is bepalend.

86 De wedstrijdleiding kan een par-4 hole aanwijzen waarop twee Longest-drive-prijzen (dames & heren) worden gespeeld. De bal moet – vanaf de bij de categorie horende Tee (tenzij anders geregeld) – met de eerste slag op de fairway worden gespeeld. De langste afstand vanaf het begin van de fairway is bepalend.

87 De wedstrijdleiding kan een par-4 hole aanwijzen waarop een Leary-prijs wordt gespeeld. De bal moet vanaf de bij de speelcategorie horende Tee met de tweede slag op de green worden gespeeld. De kortste afstand tot de rand van de cup is bepalend.

88 Per jaar (lopend van finaledag tot laatste zomerwedstrijd in het navolgende jaar) wordt een Birdie-klassement bijgehouden. Birdies worden slechts geteld voor wedstrijden waarbij de baan in Qualifying staat is. Een Eagle/Hole in One telt voor 2 Birdie punten. Iedere Eagle/Hole in One wordt opgenomen in de Hall of Fame.

Slotbepaling

89 In gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de WeCo in de geest van de Rules of Golf.

90 Indien een beslissing – als hiervoor bedoeld – geen uitstel gedoogt, beslist de wedstrijdleiding.