Volg ons

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

vastgesteld tijdens de bestuursvergadering d.d. 10 augustus 2017 en voortvloeiend uit artikel 11, lid 1 van de statuten van de Stichting Golf Maasduinen.

In haar vergadering van 7 augustus 2023 heeft het bestuur besloten dat in relatie tot art. 3-4 van dit reglement, er bij een situatie van langdurig niet kunnen golfen door ziekte een korting verleend kan worden op het abonnementsgeld van het daarop volgende jaar.

In haar vergadering van 9 oktober 2023 heeft het bestuur besloten dat “abonnement” ook beschouwd en gebezigd kan worden als “speelrecht”.

In haar vergadering van 4 december 2023 heeft het bestuur de definities voor de korting voor 2e clubleden vastgelegd.

Artikel 1. Verwerving abonnement.

De aanvraag voor een abonnement dient te worden gericht aan de ledenadministrateur van de stichting op een daartoe bestemd formulier. Iedere schriftelijke aanvraag voor een abonnement zal ter beoordeling worden voorgelegd aan het bestuur.
Alle nieuwe abonnementhouders ontvangen een gedateerd schrijven waarin abonnement wordt bevestigd.

Artikel 2. Abonnementhouders

Stichting Golf Maasduinen kent de volgende groepen abonnementhouders.

–          Abonnementhouder

–          Senior abonnementhouder (67 jaar of ouder)

–          Jeugd abonnementhouder t/m 25 jaar

–          Afstandsabonnementhouder

–          2e Clublid.

Een 2e clublid krijgt korting op het jaarbedrag van abonnementhouders indien hij/zij zowel Golf Maasduinen NIET als homeclub aanmerkt alsmede hij/zij de homeclub (met volledig speelrecht) heeft bij een Nederlandse golfclub met een eigen golfbaan.

Een afstandsabonnementhouder krijgt korting op het jaarbedrag van abonnementhouders indien hij/zij ingeschreven is in een gemeente die meer dan 60 km van Arcen verwijderd is.

Artikel 3. Rechten en plichten van abonnementhouders

1.    Abonnementhouders zijn verplicht om een verandering van hun adres, telefoon en email door te geven aan Stichting Golf Maasduinen via een e-mail naar ledenadministratie@golfmaasduinen.nl

2.    Abonnementhouders dienen de verschuldigde abonnementsgelden bij (maandelijkse) vooruitbetaling en uitsluitend per bank aan de penningmeester van de stichting te voldoen. Tenzij een doorlopende SEPA machtiging is afgegeven dan zal de penningmeester de inning van de maandelijkse abonnementsgelden verzorgen.

3.    Opzegging van het abonnement dient uiterlijk 4 weken voor het einde van het lopende stichtingsjaar (=kalenderjaar) schriftelijk bij de secretaris of ledenadministrateur te worden ingediend.

4.    Bij tussentijdse opzegging wordt geen restitutie van het abonnementsgeld verleend.

5.    De leden ontvangen jaarlijks het electronische NGF pasje nadat het abonnementsgeld is voldaan.

6.    Ereleden zijn geen abonnementsgelden verschuldigd.

7.    Aanvaarding van het abonnementhouderschap houdt in dat men op de hoogte is van, en zich akkoord verklaart met de inhoud van de statuten en de diverse reglementen (zie website www.golfmaasduinen.nl).

Artikel 4. Bericht van opzegging, ontzetting of schorsing.

1.    Het abonnementschap eindigt door:
a. Overlijden van de abonnementhouder
b. Schriftelijke opzegging van de abonnementhouder, dan wel bedanken door de ere abonnementhouder
d. Schriftelijke opzegging door het stichtingsbestuur, zulks op grond van het feit dat een abonnementhouder heeft opgehouden aan de vereiste van het abonnementhouderschap te voldoen, dan wel de verplichtingen jegens de stichting niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van het stichtingsbestuur niet gevergd kan worden het abonnementhouderschap te laten voortduren;
e. Ontzetting, wanneer een abonnementhouder in strijd met de statuten, reglementen en/of bestuursbesluiten  handelt of de stichting op onredelijke wijze benadeelt.

2. Opzegging namens het bestuur geschiedt door het bestuur per aangetekende brief of per e-mail, zulks onder vermelding van de redenen.
3. Ontzetting uit het abonnementhouderschap geschiedt door het bestuur.

Artikel 5. Wijziging van het huishoudelijk reglement.

Het bestuur is op basis van artikel 11, lid 3 van de statuten te allen tijde bevoegd om dit reglement te wijzigingen of op te heffen.