Volg ons

WEDSTRIJDREGLEMENT STG. GOLF MAASDUINEN

Vastgesteld door het bestuur op 14.12.2017

 

1.       Algemeen.

a.       De wedstrijden worden gespeeld volgens de Regels van het Golfspel, zoals vastgesteld door de Royal and Ancient (R&A) Golf Club of St. Andrews, Schotland en de United States Golf Association (USGA) in de vertaling en uitgave verzorgd door de Nederlandse Golf Federatie (NGF). Deze uitgave “GOLFREGELS en Amateurstatusregels vanaf 2016” behoort tot de uitrusting van iedere wedstrijdspeler.

b.      Het wedstrijdreglement kan worden geraadpleegd via de website van de Stg. Golf Maasduinen.

c.       In geval van een geschil over de betekenis van een Regel is de Engelse tekst bepalend.

 

2.       Wedstrijdcommissie (WeCo).

a.       De wedstrijdcommissie (verder: de Commissie) is verantwoordelijk voor de organisatie van door de vereniging georganiseerde wedstrijden. Aan de Commissie is de behandeling opgedragen van overtredingen van de Golfregels en/of bepalingen van het Wedstrijdreglement door deelnemers aan deze wedstrijden.

 

3.       Plaatselijke Regels.

a.       De wedstrijdcondities zijn ondergeschikt aan de Regels van het Golfspel.

b.      De Commissie kan tijdelijke plaatselijke regels van toepassing verklaren (i.o.m. BaCo en HaReCo). Deze worden voor de wedstrijd door de wedstrijdleiding kenbaar gemaakt. De volledige tekst van mogelijke tijdelijke plaatselijke regels is opgenomen op de verenigingswebsite en/of op het mededelingenbord in het clubhuis.

 

4.       Inschrijving en deelname.

a.       De inschrijving op wekelijkse wedstrijden staat open voor abonnementhouders van Stg. Golf Maasduinen en voor niet leden. Het inschrijfgeld wordt per wedstrijd vastgesteld. Deelnemende niet leden betalen daarnaast het normale greenfeetarief.

b.      Deelnemers dienen, afhankelijk van specifieke wedstrijdeisen, in het bezit te zijn van Golfbaanpermissie (NGF-kaartje) of een handicap van 54 of lager.

c.       Inschrijving verplicht tot deelname.

d.      Minimaal zes dagen voorafgaande aan de wedstrijd wordt deze geopend voor inschrijving. Men kan inschrijven via het touchscreen in het clubhuis of via de website onder “Leden login”, (E-Golf4U).

e.      Indien u voor wedstrijd verhinderd bent en de wedstrijd is nog niet gesloten voor inschrijving, dient u zich via het touchscreen in het clubhuis of via EGolf4U uit te schrijven.

f.        De startlijst wordt gepubliceerd op E-Golf4U en is tevens altijd ter inzage op het mededelingenbord in het clubhuis, een half uur voor aanvang van de wedstrijd.

g.       De Commissie c.q. de wedstrijdleiding heeft het recht om een wedstrijd te annuleren indien er te weinig deelnemers zijn of indien er andere zwaarwegende omstandigheden zijn zoals bijvoorbeeld extreme weercondities.

h.      Nadat de wedstrijd is gesloten voor inschrijving, is afzeggen alleen op grond van buitengewone omstandigheden aanvaardbaar en dient u zich direct telefonisch te wenden tot de dienstdoende wedstrijdleiding. Zie E-Golf4U voor dienstdoende wedstrijdleiding bij betreffende wedstrijd. Deze heeft het recht u te belasten met het zelf zoeken van een vervanger. U kunt zich niet door middel van een e-mailbericht afmelden. Bij geen gehoor inspreken op persoonlijke voicemail van de dienstdoende wedstrijdleider (telefoon zie EGolf4U bij de desbetreffende wedstrijd).

 

5.       Starttijden.

a.       De starttijden worden, zo mogelijk, op de dag voor de wedstrijd bekend gemaakt in EGolf4U. Controleer altijd uw starttijd.

b.      Deelnemers behoren zich uiterlijk 20 minuten voor hun starttijd te melden aan de wedstrijdtafel. Voor spelers in de laatste flight geldt hiervoor 30 minuten.

c.       Bij een wedstrijd met “shotgunstart” behoort men zich uiterlijk 30 minuten voor de starttijd aan de wedstrijdtafel te melden.

d.      Voor alle wedstrijden geldt dat men 10 minuten voor de starttijd op de desbetreffende afslagplaats aanwezig moet zijn.

 

6.       Speeltempo en langzaam spel (regel 6-7 van het Regelboekje).

a.       De speler in een wedstrijd wordt geacht bij zijn bal aangekomen, binnen 30 seconden zijn volgende slag te slaan.

b.      Bij bal zoeken, eerst doorlaten dan verder zoeken.

c.       Speel een provisionele bal als de situatie daarom vraagt, zoals bij het vermoeden van een verloren bal of een bal die misschien out of bounds is.

d.      Laat de achterop komende partij door indien u meer dan 1 hole afstand verliest.

e.      De golftas bij de green opstellen in de richting van de volgende tee. Nooit voor de green!

f.        Stablefordwedstrijd: wanneer u op de hole geen stablefordpunten meer kunt scoren neemt u de bal op.

g.       Bij strokeplaywedstrijden met of zonder HCP-verrekening (bijvoorbeeld maandbeker) geldt als maximale score 2 keer PAR plus 1. Is deze score bereikt dan neemt u de bal op. Dit geldt niet voor clubkampioenschappen strokeplay, want dan moet men altijd uitholen.

 

7.       Slecht weer.

a.       Bij onverantwoorde weersomstandigheden (mist, onweer, enz.) kan de wedstrijdleiding besluiten de wedstrijd niet te laten doorgaan.

b.      Volgens de regel 6-8 van het Regelboekje mag u bij slechte weersomstandigheden de wedstrijd alleen onderbreken als u denkt dat er gevaar is voor blikseminslag of als de wedstrijdleiding het spel heeft stopgezet.

c.       Indien de wedstrijdleiding besluit een al gestarte wedstrijd te staken, worden de deelnemers in de baan geïnformeerd door middel van een sirene. In dat geval kent de wedstrijd geen uitslag.

De volgende signalen worden gebruikt:

Een lang aangehouden toon:

Het spel moet onmiddellijk worden onderbroken, laat uw bal liggen, de hole mag niet worden uitgespeeld.

Drie opeenvolgende tonen herhaald:

Het spel onderbreken (de hole mag worden uitgespeeld).

Twee korte tonen herhaald:

Het spel hervatten.

d.      Al afgemaakte rondes tellen wel mee voor de handicapverrekening bij Q-wedstrijden.

e.      Iedere speler draagt ZELF de verantwoording om al dan niet de baan te verlaten, bij gestaakte wedstrijden, maar ook bij niet-gestaakte wedstrijden.

f.        Overtreding van artikel 7b leidt tot diskwalificatie.

 

8.       Buggy’s.

a.       Het gebruik van buggy’s tijdens een wedstrijd is alleen met instemming van de wedstrijdleiding toegestaan. Bovendien is het gebruik van trolleys evenmin toegestaan in de periode van 1 november tot en met 31 maart, tenzij hiervoor ontheffing is verleend door het bestuur of de Baancommissie.

 

9.       Scores.

a.       De score dient binnen 15 minuten na het beëindigen van de laatste hole door de speler én zijn marker te worden ingebracht in het touchscreen in het clubhuis (of middels de mobiele telefoon) en vervolgens dient de scorekaart bij de wedstrijdleiding, voorzien van handtekening van speler en marker, te worden ingeleverd.

b.      Bij inlevering later dan 15 minuten kan de kaart als NR (no return) worden beschouwd.

c.       Bij qualifying wedstrijden behoren de spelers bij de spelvorm stableford ook hun stablefordpunten te noteren. Is de spelvorm strokeplay dan dienen de slagen te worden opgeteld, hetzij bruto, hetzij netto.

d.      De speler is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het spelen met de juiste HCP (regel 6-2 van de Golfregels).

 

10.   Gelijk eindigen in een wedstrijd.

a.       De wedstrijdleiding maakt bij gelijk eindigen gebruik van de artikelen 10 b en 11 d.

b.      Bij reguliere stablefordwedstrijden geldt de countdownmethode d.w.z. laatste 9, laatste 6, laatste 3, laatste hole. Is het dan nog gelijk, dan wint degene die de laagste exact-handicap heeft.

c.       Voor de laatste 9 worden de holes 10 t/m 18 gebruikt, ook indien de speler niet gestart is op hole 1, zoals bij een shotgun.

d.      Bij de clubckampioenschappen Strokeplay en Matchplay, evenals bij de maandbeker, gelden de regels zoals beschreven in het aanvullend wedstrijdreglement.

 

11.   Prijsuitreiking.

a.       Deelnemers aan wedstrijden behoren aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking.

b.      Deelnemers komen voor prijzen in aanmerking nadat zij tenminste 3 keer aan een qualifying wedstrijd hebben deelgenomen.

c.       Deelnemers aan wedstrijden waarbij extra prijzen kunnen worden gewonnen, zoals de neary of de longest, worden verzocht om hun naam niet te noteren in het daarvoor bestemde bordje of kokertje als zij niet aanwezig kunnen zijn tijdens de prijsuitreiking.

d.      Aan prijswinnaars die niet verschijnen, komt geen prijs toe, behalve in de onder e vermelde situaties. Zij worden wel als prijswinnaar bij de uitslag vermeld.

e.      Voor prijswinnaars in competities (zoals clubkampioenschappen en meerrondes) geldt dat zij wel recht hebben op een mogelijke prijs, mits zij het minimaal vereiste aantal wedstrijden hebben gespeeld. Zij moeten van te voren bij de wedstrijdleiding melden dat ze de laatste te spelen wedstrijd niet aanwezig kunnen zijn.

f.        Met uitzondering van de wekelijkse wedstrijden wordt van de ontvangers van prijzen verwacht dat zij opgefrist en correct gekleed hun prijs in ontvangst nemen. Bij toernooien is een dankwoord van de eersteprijswinnaar gebruikelijk.

g.       De wedstrijdleiding streeft er naar om de prijsuitreiking binnen een half uur na de laatst ingevoerde scorekaart te beginnen.

 

12.   Telefoons in de baan.

a.       Het gebruik en/of stand-by hebben van mobiele telefoons is niet toegestaan. Er kan dispensatie bij de wedstrijdleiding worden aangevraagd.

b.      Is deze apparatuur uitsluitend bedoeld voor het meten van afstanden, zoals gesteld in regel 18, dan is het gebruik wel toegestaan.

c.       Bij overtreding van artikel 12a kan diskwalificatie volgen.

d.      Uitgezonderd hiervan is de dienstdoende wedstrijdleiding.

 

13.   Etiquette, gedrag en fatsoen.

a.       Iedere speler dient zich beheerst, hoffelijk en sportief te gedragen ten opzichte van al degenen die zich op Golf Maasduinen bevinden.

b.      De speler dient zich te onthouden van elke uiting die door de wedstrijdleiding onaanvaardbaar wordt geacht en/of door de medespeler(s) als hinderlijk kan worden ervaren, zoals het weigeren te spelen met bepaalde flightgenoten.

c.       Spelers dienen zich tijdig af te melden voor een wedstrijd als er sprake is van bijzondere omstandigheden.

 

14.   Sancties.

a.       Voor, tijdens of na de wedstrijd, kan de wedstrijdleiding besluiten tot een waarschuwing, diskwalificatie of eventuele schorsing van een deelnemer bij overtreding van het in artikel 13 gestelde.

Een schorsing kan alleen plaatsvinden na overleg van de wedstrijdleiding met WeCo en/of Bestuur.

 

15.   Beroep tegen sancties.

a.       Een deelnemer die op grond van dit reglement getroffen wordt door een waarschuwing, diskwalificatie of schorsing door de wedstrijdleiding en het hiermee oneens is, heeft het recht hiertegen beroep aan te tekenen bij de vertrouwenscommissie.

 

16.   Kleding.

a.       U dient in gepaste kleding deel te nemen.

b.      Korte broek (short) is niet toegestaan. Bermuda’s of geklede jeanspantalons zijn wel toegestaan.

c.       Hemden of topjes met smalle schouderbandjes als bovenkleding zijn niet toegestaan.

Als een deelnemer/speler zich niet houdt aan de op de baan geldende kledingnormen, kan hij of zij van wedstrijddeelname worden uitgesloten.

 

Definitie bermuda

Bermuda’s behoren een lengte te hebben tot net boven de knie.

Voor heren is het dragen van sokken onder een bermuda verplicht.

Shirts voor dames

Shirt met kraagje, met of zonder mouwen.

T-shirt met ronde hals en mouwen.

Shirts voor heren

Poloshirt met mouwen.

Shirt (blouse of overhemd).

Shirts worden bij voorkeur in de broek gedragen.

 

17.   Zorg voor de baan.

a.       Laat geen verpakkingen, sigarettenpeuken, kapotte tees en dergelijke in de baan, rough of op de tee liggen.

b.      Hark bunkers aan, ook andermans voetindrukken.

c.       Herstel pitchmarks, ook die van anderen. Na het uitholen: repareer ook uw spikemarks.

d.      Loop nooit met een trolley over de apron of tussen een green en een bunker door.

e.      Haal met uw hand (of met een “ball pick-up”) de bal uit de hole. Nooit met het blad van de putter, ook niet als er water in staat en trek evenmin de vlag tegelijkertijd met de bal uit de hole.

 

18.   Gebruik van afstandsmeters.

a.       Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijvoorbeeld helling, windsnelheid, windrichting, advies over clubkeuze) overtreedt hij regel 14-3 van de Golfregels.

 

19.   Bevoegdheid van de wedstrijdleiding.

a.       De Commissie beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet of onvoldoende voorziet.